Search
Archives

You are currently browsing the 12ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας blog archives for Δεκεμβρίου, 2015.

Archive for Δεκεμβρίου, 2015

Ποιό ε?ναι τό ?θιμο τ?ς Βασιλόπιτας; Πότε ξεκίνησε καί τί σχέση μπορεί νά ?χει μέ τόν Μέγα Βασίλειο;

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ? ?στορία τ?ς βασιλόπιτας ξεκίνησε στά χρόνια το? Μ. Βασιλείου, ?ταν βασίλευε ? ?ουλιανός ? Παραβάτης, φοβερός τύραννος καί διώκτης τ?ν Χριστιαν?ν. Κάποια μέρα λοιπόν ?πείλησε πώς θά θανατώσει τόν ?γιο ?πίσκοπο καί θά καταστρέψει τούς Χριστιανούς πού περιφρονο?σαν τούς θεούς του. ? Μέγας Βασίλειος τότε προσευχήθηκε στόν πολυεύσπλαχνο Κύριο καί στήν Παναγία μητέρα Σου νά σώσουν τήν πόλη. ?ν? ο? κάτοικοι τ?ς περιοχ?ς, πού ?γαπο?σαν τόν φωτισμένο ?εράρχη τους, μπροστά στήν ?πειλή το? ?σεβο?ς βασιλέως συγκέντρωσαν ?λα τά χρυσαφικά τους γιά νά τά προσφέρουν προκειμένου νά σώσουν τήν πόλη καί τόν ?πίσκοπό τους.?ταν ? ?γεμόνας π?γε νά λεηλατήσει τήν περιοχή, μιά ?πέρλαμπρη λάμψη μέ ?να χρυσό καβαλάρη ?μφανίστηκε καί ?φάνισε τόν ?διο καί τούς στρατι?τες του. ? καβαλάρης ?ταν ? ?γιος Μερκούριος, ? ?πο?ος ε?χε μαρτυρήσει πρίν 100 περίπου χρόνια στήν Καισάρεια.
Μ? α?τόν τόν τρόπο, κατά Θεία Ο?κονομία σώθηκε ? Καισάρεια. Τά χρυσαφικά ?μως ?πρεπε νά ?πιστραφούν στούς δικαιούχους. ?πειδή ?ταν πολύ δύσκολο νά πάρει ? καθένας τό δικό του, ? Μέγας Βασίλειος, γιά νά γίνει δίκαια ? μοιρασιά, ζήτησε ?πό τίς ε?σεβε?ς γυνα?κες νά ζυμώσουν πίτες καί ?βαλε μέσα ?πό ?να χρυσαφικό. Καί ? το? θαύματος! ?,τι προσέφερε ? καθένας, α?τό δικαιωμένος ?λαβε! ?πό τότε καθιερώθηκε ? Βασιλόπιτα νά δίνει ξεχωριστή χαρά καί ε?λογία στούς πιστούς.

Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου

MB2? Μέγας Βασίλειος ?π?ρξε Πατέρας τ?ς ?κκλησίας, ?πίσκοπος Καισαρείας, κορυφα?ος θεολόγος το? 4ου α??να καί ?νας ?πό τούς Τρε?ς ?εράρχες, πού θεωρο?νται προστάτες τ?ς παιδείας.
Γεννήθηκε τό 330μ.Χ. στή Νεοκαισάρεια το? Πόντου ?πό γονε?ς ε?γενε?ς μέ δυνατό χριστιανικό φρόνημα. ? πατέρας του, Βασίλειος, ?ταν καθηγητής ρητορικ?ς στή Νεοκαισάρεια καί ? μητέρα του, ?μμέλεια, ?ταν ?πόγονος ο?κογένειας Ρωμαίων ?ξιωματούχων. Ε?χε ?λλα ?ννέα ?δέρφια. Μεταξύ α?τ?ν ?ταν ? ?γιος Γρηγόριος Νύσσης, ? ?σιος Ναυκράτιος ?σκητής καί θαυματουργός, ? ?σία Μακρίνα καί ? ?γιος Πέτρος, ?πίσκοπος Σεβαστείας.

? Μέγας Βασίλειος ?πό μικρό παιδάκι ?γαπο?σε νά διαβάζει ?στορίες γιά τή ζωή το? Χριστο? καί τ?ν ?γίων καί διδασκόταν τίς ?γιες Γραφές ?πό τόν πατέρα του. Τά πρ?τα γράμματα, το? τά δίδαξε ? ?διος ? πατέρας του. Συνέχισε τίς σπουδές του στήν Καισάρεια τ?ς Καππαδοκίας, στήν Κωνσταντινούπολη καί στήν ?θήνα, ?που σπούδασε ?λες τίς ?πιστ?μες τ?ς ?ποχ?ς ?κείνης. Γεωμετρία, ?στρονομία, φιλοσοφία, ?ατρική, ρητορική καί γραμματική. Στίς σπουδές του α?τές ?φιέρωσε τεσσεράμισι χρόνια. Κατά τήν διάρκεια α?τ?ν τ?ν ?τ?ν, ? ?γιος Βασίλειος καί ? Γρηγόριος ? Θεολόγος ?νέπτυξαν μεγάλη καί ?σχυρή φιλία. Ταυτόχρονα μέ τίς σπουδές τους ?νέπτυξαν μαζί ?εραποστολική δράση, διοργανώνοντας χριστιανικές συγκεντρώσεις, στίς ?ποίες ?νέλυαν θρησκευτικά ζητήματα καί ?δρυσαν τόν πρ?το φοιτητικό χριστιανικό σύλλογο.
? Μέγας Βασίλειος ?γινε γνωστός γιά τή φιλομάθειά του, ?λλά κυρίως γιά τήν ?ρετή καί τήν ?σκητικότητά του. Δέν ?χανε τόν καιρό του σέ πλούσια τραπέζια καί σέ διασκεδάσεις, ?πως ο? ?λλοι μαθητές, ?λλά κάθε μέρα ?φιερωνόταν στή νηστεία, τήν ?γρυπνία καί τήν προσευχή, πού ?ταν σ? α?τόν πιό ε?χάριστες καί ?πό τά λαμπρότερα γλέντια καί ?πό τά καλύτερα φαγητά καί ποτά.
?ταν τελείωσε τίς σπουδές του ?πέστρεψε στήν Καισάρεια καί ?ρχισε νά ?ξασκε? τό ?πάγγελμα το? διδασκάλου ρητορικ?ς καί το? δικανικού ρήτορος, κάτι ?νάλογο το? σημερινο? δικηγορικού ?παγγέλματος. Καί τά δύο ?παγγέλματα τά ?σκησε μέ μεγάλη ε?συνειδησία καί ?πιτυχία, πράγμα πού τόν ?κανε γνωστό σέ ?λη τήν περιοχή. Σύντομα ?μως ?γκατέλειψε τήν ?παγγελματική του καριέρα, καί ?φο?βαπτίσθηκε (τήν ?ποχή ?κείνη ο? χριστιανοί δέ βαπτίζονταν σέ μικρή ?λικία, ?λλά ?ταν πιά ?νηλικιώνονταν), ?φιέρωσε τόν χρόνο του στήν ?σκηση καί τήν μελέτη χριστιανικ?ν βιβλίων. Γιά τόν λόγο α?τό ?ποσύρθηκε σέ ?να κτ?μα πού διατηρο?σε ? ο?κογένειά του στόν Πόντο. ?ξιοσημείωτο ε?ναι ?τι μετά τήν βάπτισή του δώρισε στούς φτωχούς καί στήν ?κκλησία τό μεγαλύτερο μέρος τ?ς περιουσίας του. Το φθινόπωρο το? 358 μ.Χ. ξεκίνησε ?να ?δοιπορικό σέ γνωστά κέντρα ?σκητισμο? τ?ς
?νατολ?ς, Α?γυπτο, Παλαιστίνη, Συρία καί Μεσοποταμία, ?πιθυμώντας νά συναντήσει πολλούς ?σκητές καί μοναχούς γιά νά γνωρίσει τόν τρόπο ζωής τους.
M. B?ταν γύρισε στό Πόντο ?πό τό ταξίδι α?τό, μοίρασε καί την ?πόλοιπη περιουσία του καί ?ποσύρθηκε στό κτ?μα του ?πιθυμώντας νά ζήσει πλέον ?ς μοναχός. ?κε??γραψε τούς: «Κανονισμούς διά τόν Μοναχικόν βίον», κανόνες πού ρυθμίζουν τήν ζωή στά μοναστήρια μέχρι τίς μέρες μας. ? φήμη το? ?γίου, ?μως, δέν μπορούσε νά μήν ?ξαπλωθε? σέ ?λη τήν Καππαδοκία. ?τσι καί ? Μητροπολίτης τ?ς Καισαρείας Ε?σέβιος πραγματοποιώντας τήν Θεία Βούληση, ?λλά καί α?τή τ?ν χριστιαν?ν τ?ς περιοχ?ς, χειροτόνησε τό 364 μ.X. τόν ?γιο Βασίλειο πρεσβύτερο. Λίγο ?ργότερα ? Θεός π?ρε κοντά του τόν π. Ε?σέβιο καί ο? ?πίσκοποι ?κείνης τ?ς ?παρχίας χειροτόνησαν μητροπολίτη καί ποιμένα το? λαο? τ?ς Καισάρειας τόν ?γιο Βασίλειο. ?πό τή στιγμή πού ?γινε ?πίσκοπος ? ?γιος, α?ξησε τή νηστεία καί τήν προσευχή, καθώς ?πρεπε τώρα νά παρακαλε? τόν Θεό γιά ?λους τούς ?νθρώπους τ?ς ?πισκοπ?ς του καί ?χι μόνο γιά τή δική του σωτηρία, γιατί τά χρόνια ?κε?να ?ταν δύσκολα γιά τούς χριστιανούς.
?π?ρξε ?ποδειγματικός ?πίσκοπος. Καθημερινά δίδασκε ?κούραστα στό λαό τό  λόγο το? Θεο? καί ?ταν τόσο σοφά τά λόγια του, πού ?λοι δόξαζαν τόν Θεό γιά τόν καλό ποιμένα πού τούς ?στειλε! ?ς ?ριστος ποιμένας, βοηθο?σε κάθε πεινασμένο, ?ρρωστο καί ?δικημένο μέ ?σες δυνάμεις διέθετε. ?π?ρξε πάντα ?περασπιστής, ?δηγός καί βοηθός το? ποιμνίου του. ?κατοντάδες διηγήσεις περιστατικ?ν δείχνουν τήν δράση α?τή το? ?γίου. Μεταξύ α?τ?ν πού ?κανε γιά τούς χριστιανούς τ?ς Καισάρειας, ε?ναι καί ? «Πολιτε?α το? ?λέους», πού ?ργότερα ?νομάστηκε «Βασιλειάδα». Στό κέντρο α?τής τ?ς πολιτείας ?π?ρχε ? ?κκλησία καί γύρω-γύρω?πήρχαν νοσοκομε?ο, λεπροκομε?ο, ?ρφανοτροφε?ο, σχολε?ο, γηροκομε?ο καί ξεν?νας. ? ?γιος Βασίλειος μέ μεγάλη α?τοθυσία διακονο?σε ?κούραστα κάθε βασανισμένο πού κατέφευγε ?κε?. Ο? ?πηρεσίες πού προσφέρονταν ?ταν δωρεάν σέ ?ποιον τίς ε?χε ?νάγκη. ?ν? τό προσωπικό πού ?ργάζονταν ?κε? ?ταν ?θελοντές πού προσφέρανε τίς ?πηρεσίες τους γιά τό καλό το? κοινωνικο? συνόλου. Ε?ναι ?ξιοθαύμαστο πώς ?κείνη τήν ?ποχή, μιλ?με γιά τόν 4ο αιώνα μ.Χ. , ? ?γιος Βασίλειος ?μπνεύστηκε, ?δρυσε καί λειτούργησε ?να σύνολο ?δρυμάτων πού καί στίς μέρες μας θά ?ποτελο?σε πρότυπο.

? ?γιος Βασίλειος ?γαπο?σε ?διαίτερα τά παιδιά. Παρακινο?σε τούς δασκάλους καί τούς γονε?ς νά μήν τά καταπιέζουν, ?λλά νά τά παιδαγωγούν καί νά τά συμβουλεύουν μέ ?γάπη καί ?κόμη νά τά βοηθο?ν νά ?νακαλύπτουν τά χαρίσματά τους καί νά τά καλλιεργο?ν.
?κείνη τήν ?ποχή ?νας μεγάλος διωγμός ε?χε ξεκινήσει άπό τούς ?ρειανούς ?ναντίον τ?ν ?ρθοδόξων Χριστιαν?ν. ?ρειανοί λέγονταν ?σοι ?ποστήριζαν τίς ?πόψεις το? α?ρετικο? ?ρείου, ? ?ποίος ?λεγε ?τι ? Φριστός δέν ?ταν Θεάνθρωπος, ?λλά μόνο ?νθρωπος πλασμένος ?πό τό Θεό. ? ?γιος μή μπορώντας νά ?νεχτε? α?τή τή κατάσταση δέν δίστασε νά τά βάλει μέ τούς τότε α?τοκράτορες, ?πως ?ταν ? Ο?άλης, ? ?ουλιανός ? παραβάτης, κ.?. ?πλα του ?ταν ? πίστη καί ? προσευχή. Μέ τούς λόγους, τά κηρύγματα, ?λλά καί τήν πένα του μετέδιδε τήν ?γάπη του γιά τόν Χριστό. ?γραψε πολλά ?σκητικά καί παιδαγωγικά συγγράμματα, ?πιστολές καί ?μιλίες, δίνοντας συμβουλές καί ?παντήσεις σέ μεγάλα ?ρωτήματα τ?ς ?ποχ?ς του. Μέχρι τίς τελευτα?ες στιγμές τ?ς ζω?ς του ?γωνίστηκε γιά τόν Xριστιανισμό καί τήν ε?ημερία το? ποιμνίου του. ? μεγάλη δράση πού ?νέπτυξε σέ τόσους πολλούς τομε?ς σέ συνδυασμό μέ τήν ?σκητική ζωή καί τά προβλήματα ?γείας πού ε?χε, ε?χαν σάν ?ποτέλεσμα νά παραδώσει τό πνε?μα στό Θεό τήν 26η Δεκεμβρίου το? 378 σέ ?λικία μόλις 49 ?τ?ν. ? κηδεία του ?γινε τήν 1η Ιανουαρίου το? 379 μ.X. ? θάνατός του βύθισε στό πένθος ?χι μόνο τό ποίμνιό του ?λλά καί ?λο τό χριστιανικό κόσμο τ?ς ?νατολ?ς.
? Μ. Βασίλειος γιορτάζει καί τιμ?ται τήν 1η Ιανουαρίου κάθε ?τους, διότι σύμφωνα μέ τήν ?ρχαία χριστιανική παράδοση ? ?τήσια μνήμη ?νός ?γίου ?ορτάζεται  κατά τήν ?πέτειο τ?ς ?ξόδου του ?πό τή ζωή α?τή, ? ?ποία ε?ναι καί ? γενέθλια ?μέρα κάθε πιστο? στήν α?ώνια ζωή.

Κατασκευές χριστουγεννιάτικων καρτών Ε΄Δημοτικού

Τα παιδιά  της  Ε”  Τάξης  των  Γαλλικών  κατασκεύασαν χριστουγεννιάτικες  κάρτες  με ευχές  ενόψει  των

εορτών  των χριστουγέννων.

BONNE  ANNEE

JOYEUX  NOEL

Χριστουγεννιάτικα έθιμα στη Γαλλία

 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAΤην εργασία έγραψαν  οι μαθητές  των γαλλικών της  τάξης  ΣΤ?

Στη Γαλλία τα Χριστούγεννα αρχίζουν στις 6 Δεκεμβρίου. Το έθιμο θέλει, σε διάφορα χωριουδάκια της χώρας τον P?re Noel να μοιράζει δώρα στα παιδιά στη γιορτή του Αγ. Νικολάου και να ξανάρχεται στις 24  με τα μεγαλύτερα και καλύτερα δώρα …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

 

 

O δικός μας Αϊ-Βασίλης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ

    ΕΛΕΓΧΟΣΑγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

   Σας ενημερώνουμε ότι:

  • Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16.30 στο χώρο του σχολείου μας θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του α΄ τριμήνου από τους/τις δασκάλους/ες όλων των τμημάτων στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών (Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις) και θα γίνει ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο των παιδιών.
  • Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στις τάξεις Α΄ και Β΄ δε χορηγείται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται  προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή/τριας.
  • Την ίδια στιγμή στο χώρο του σχολείου θα βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων από τους/τις οποίους/ες μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την πρόοδο των παιδιών.  

                                          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΓΟΥΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Ενημέρωση-Υπενθύμιση Συνδρομής Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

Βέροια, 15/12/2015

 Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η φετινή συνδρομή για τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων ορίστηκε στα 10? για κάθε οικογένεια ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο.

Την συνδρομή αυτή ?όσοι φυσικά δεν την έχετε δώσει ακόμη- θα μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να την καταβάλετε στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου που θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου την Τετάρτη 16-12-2015 από τις 16:00 και για όσο παραμείνει το σχολείο ανοιχτό για τους ελέγχους προόδου των μαθητών.

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε μαζί σας θέματα που αφορούν το σχολείο και τα παιδιά μας!

 

Φιλικά,

το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων

12ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

ΣΙΣΟΥΝΤΟ, ένα παραμύθι για την διαφορετικότητα

Η μαγεία του να είσαι διαφορετικός? Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρίες (3/12)

«Άφησέ με θα τα καταφέρω!! Δεν είμαι από πορσελάνη?. Μπορώ να κάνω ό,τι κάνεις με διαφορετικό τρόπο.»

Στον αστείρευτο λεξιλογικό πλούτο της γλώσσας μας βρίσκουμε πως η λέξη αναπηρία προέρχεται από το ρήμα πηρώ και σημαίνει: την έλλειψη αρτιότητας, τη μερική ή ολική έλλειψη μέλους, οργάνου ή λειτουργίας, ό,τι δηλαδή έχει συμβεί σε κάποιον. Η αναπηρία ενός ανθρώπου δεν είναι όλη του η ύπαρξη, είναι όμως μέρος της και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρία που κατορθώνουν τα ακατόρθωτα για μας, δεν σημαίνει πως η Πολιτεία -και βέβαια ο καθένας μας- έχουν λιγότερες ευθύνες σ? αυτό που τους αναλογεί. Άλλωστε οι άνθρωποι με δύναμη για ζωή, παρά τη σοβαρότατη αναπηρία τους, δεν χρειάζονται χαρακτηρισμούς που να τους χαϊδεύουν τα αυτιά, για να αγωνίζονται. Αντιλαμβάνονται πλήρως, πως αυτά που δημιουργούν τις ιδιαίτερες ικανότητές τους είναι η στάση τους προς τη ζωή και ο σκληρός τους αγώνας -πάντα σε συνάρτηση με τον αγώνα της οικογένειάς τους και την επικοινωνία με αγαπημένους φίλους και δασκάλους- και όχι κάποια ?αυτόματη λειτουργία που εγκαθίσταται στην ύπαρξή τους μαζί με την αναπηρία.

Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας ? Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της έδρας της UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προχώρησε στην έκδοση αυτού του σύντομου οδηγού στην ελληνική γλώσσα. Περιέχει δεκαοκτώ κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία.

Ένας άνδρας στέκεται στο κέντρο μιας πλατείας στην Ελβετία ντυμένος ως ένα γλυκύτατο αρκουδάκι. Οι περαστικοί στην αρχή είναι διστακτικοί και ντροπαλοί και δεν τον πλησιάζουν αλλά μετά, ένας ένας όλοι αρχίζουν να τον πλησιάζουν και να τον αγκαλιάζουν.
Μέχρι και ένα σκυλάκι φαίνεται να χαίρεται με την αγκαλιά του μεγάλου λούτρινου αρκούδου. Έτσι, η πλατεία μοιάζει σαν να έχει στηθεί μια γιορτή από δωρεάν αγκαλιές.
Αυτή είναι η συγκινητική και ιδιαιτέρως έξυπνη διαφήμιση του οργανισμού «Pro Infirmis», της Ελβετίας, ο οποίος βοηθά άτομα με ειδικές ανάγκες. Στην ουσία αποδεικνύεται ως πείραμα: σχεδόν όλοι οι άνθρωποι δείχνουμε κάποια εμπάθεια στα άτομα με ειδικές ανάγκες και λίγοι θα καθόντουσαν δίπλα στον άνδρα που κρύβεται μέσα στο αποκριάτικο κουστούμι.
«Χρειάζεται να μεταμφιεζόμαστε για να έρθουμε πιο κοντά;», αναρωτιέται στο τέλος ο άνδρας με ειδικές ανάγκες, βγάζοντας το «κουστούμι παραλλαγής». «Ελάτε πιο κοντά», κλείνει η διαφήμιση.

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ!

Ένα πρόγραμμα του EYZHN για την διατροφή παρακολούθησαν σήμερα, Δευτέρα 1/12/2015, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης (Δ1, Δ2, Δ3 τμήματα). Συγκεκριμένα, μετά από πρόσκληση του σχολείου μας, επισκέφθηκε το σχολείο μας ένας διατροφολόγος, που μίλησε στα παιδιά για την υγιεινή διατροφή, τις κατηγορίες τροφίμων και τις διατροφικές ανάγκες των παιδιών. Υπεύθυνη καθηγήτρια για το πρόγραμμα στο σχολείο μας η κ. Μιχαηλίδου Ελένη (ΠΕ11).
Το ΕΥΖΗΝ είναι ένα πρόγραμμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τo Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών, μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

 

 

Links: